040 - 851 90 80
info@wattanders.nl
In het kort over...
 • Wat is een duurzaamheidsmeting?
  Meer...

 • Wat is MVO of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
  Meer...

 • Wat is GRI?
  Meer...

 • Wat is de ProRail CO2 prestatieladder?
  Meer...

 • Wat is People, Planet, Profit
  Meer...

Wat is de ProRail CO2-prestatieladder?

ProRail heeft een ambitieus milieubeleid met een concreet programma dat gericht is op duurzaamheid. Onderdeel daarvan is dat ProRail zichzelf ten doel gesteld heeft haar CO2-footprint in kaart te brengen en te zoeken naar reductiemogelijkheden. Het stimuleren van haar onderaannemers en leveranciers om duurzame producten te leveren en er een duurzame bedrijfsvoering op na te houden, is daar onderdeel van.

Als onderdeel van het CO2-reductieprogramma wil ProRail ook haar leveranciers stimuleren om duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering te voeren. In dit kader heeft ProRail de CO2-prestatieladder ontwikkeld. Dit instrument is ontwikkeld om de bedrijven die deelnemen aan onze aanbestedingen uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen.

Concreet geldt: hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans op gunning.
Er zijn binnen de CO2-Prestatieladder vier invalshoeken benoemd en zes niveaus waarop een bedrijf kan ‘scoren’. De invalshoeken zijn:
 
- Inzicht (in de eigen CO2-footprint);
- CO2-reductie (de vastgelegde ambitie);
- Transparantie (de wijze waarop een bedrijf daarover intern en extern communiceert);
- Deelname aan initiatieven (de mate waarin een bedrijf met collega-bedrijven samenwerkt op het gebied van CO2-reductie).

Elke invalshoek heeft zijn eigen weegfactor, waarvan inzicht en reductie samen al voor 70% meetellen.

Per invalshoek zijn auditvragen gedefinieerd op elk niveau van de ladder. Een bedrijf moet aantoonbaar aan de vragen op het aangevraagde niveau (en de daaronder liggende niveaus) kunnen voldoen. De vragen zijn vastgesteld in de auditchecklijst en zijn onafhankelijk van het type bedrijf of product. Per niveau moet er dus aan de minimumeisen van dat niveau voldaan worden en de som van de gewogen scores moet minimaal 90% zijn.

Voor de berekening van de CO2-footprint is een conversietabel beschikbaar.

Als een bedrijf het CO2-bewust Certificaat aanvraagt, krijgt het na het behalen van de benodigde score, een certificaat op het niveau waarop het aan de eisen voldoet. Het niveau staat op het certificaat aangegeven. Doorgroeien naar een hoger niveau is mogelijk, met niveau 5 als maximaal haalbare. Op dat niveau krijgt het bedrijf het maximale gunningvoordeel van 10% van de inschrijfprijs.

Wattanders helpt bedrijven en instellingen bij het invulling geven aan MVO door te streven naar concrete resultaten. Neem contact met ons op over de mogelijkheden voor uw bedrijf.